Przydatne informacje

przydatne informacje

 

Co sprawdza Bank?

Dla przygotowania najlepszej i indywidualnie dopasowanej oferty kredytu hipotecznego dla osób fizycznych istotne będą Państwa odpowiedzi na część pytań zamieszczonych w poniższym linku:

Zdecydowana większość przedstawionych tu kwestii jest brana pod uwagę przez instytucję kredytującą po złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny. Warto wiedzieć od razu to co sprawdza Bank, aby właściwie i z wyprzedzeniem przygotować się do uzyskania najlepszej oferty kredytowej.

Księgi wieczyste

W dniu 1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jej efektem jest możliwość pobrania odpisu księgi wieczystej online w formie pliku *pdf, który po wydrukowaniu ma moc dokumentu urzędowego i może zastąpić tradycyjny odpis wydawany w sądzie.

Zdolność kredytowa

Po złożeniu kompletnego wniosku o kredyt hipoteczny, w każdym banku na pierwszym etapie analizy dokumentacji badana jest zdolność kredytowa wnioskodawców. Czytaj więcej:

Pozytywna historia kredytowa

Poza zdolnością kredytową czyli zdolnością do terminowego regulowania zobowiązań kredytowych, tym Bank weryfikuje jest historia kredytowa. Jeżeli nie jesteś pewien czy w Twoim przypadku jest ona pozytywna, możesz ją sprawdzić za darmo. Przeczytaj o tym:

Ustawa deweloperska

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – tzw.” Ustawa deweloperska”.

Wysokość opłat sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych   w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Opłacie podlegają:

 • Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej
 • zażalenie
 • apelacja
 • skarga na orzeczenie referendarza

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie. Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Wysokość opłat:

 1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,
 2. wniosek o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym – część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
 3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności – 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 złotych,
 5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 złotych,
 6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń – 150 złotych,
 7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 złotych,
 8. wniosek o założenie księgi wieczystej – 60 złotych,
 9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 60 złotych,
 10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części – 60 złotych,
 11. wniosek o sprostowanie działu I- O  – 60 złotych,
 12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – 60 złotych,
 13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione   w punktach 1-12 – 60 złotych,
Zasady szczególne pobierania opłat:

Opłatę stałą w wysokości 60 złotych wymienioną wyżej  w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.

Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, iż nawet prawidłowość złożenia wniosku o wpis hipoteki na rzecz instytucji kredytującej i dokonanie opłaty we właściwej wysokości jest tym co sprawdza Bank. Błąd Kredytobiorcy przy dokonywaniu tych czynności najczęściej skutkuje wstrzymaniem wypłaty kredytu! Korekta wniosku składanego w sądzie niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dodatkowa uwaga: do wniosku o wpis hipoteki większość Sądów wieczysto księgowych wymaga przedłożenia notarialnie poświadczonych pełnomocnictw osób reprezentujących Bank (osób składających podpisy na oświadczeniach o wpis hipoteki i ustanowienie hipoteki) – te dokumenty powinien przekazać doradca bankowy Klientowi podczas zawierania umowy kredytu.

Przykład 1 – wysokość naliczanych opłat

Sytuacja:  odłączenie po podziale części działki (na której realizowana jest budowa domu jednorodzinnego) do nowej Księgi Wieczystej oraz wpis hipoteki na rzecz Banku z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego w tej nowej Księdze Wieczystej. Jeden właściciel. Wydzielana działka o powierzchni do 5 ha. W dotychczas istniejącej Księdze widnieje numer działki sprzed jej podziału (konieczna korekta).

Suma kosztów opłacanych w Sądzie: 470 zł
w tym:
– odłączenie części działki do nowej Księgi Wieczystej – 60 zł
– wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni  do 5 ha – 150 zł
– wpis hipoteki – 200 zł
– sprostowanie oznaczenia działki w pierwotnej Księdze wieczystej – 60 zł

Mam nadzieję, iż powyższe przydatne informacje okażą się naprawdę pomocne dla Państwa.

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 300