Jak udokumentować dochód

jak udokumentować dochód

Wykaz dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody

Poniżej znajduje się lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody, najczęściej wymaganych przez banki przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Porównując ze sobą różne banki, mogą wystąpić nieznaczne różnice w ich podejściu do udokumentowania dochodów. Z pewnością poniższy wykaz ułatwi w wyjaśnieniu kwestii: jak udokumentować dochód. Użyte w zestawieniu określenia „zaświadczenie” lub „oświadczenie” oznaczają zazwyczaj formularze/druki stosowane przez poszczególne banki (te właściwe przekażę oczywiście Państwu podczas naszego spotkania).

Dochody osiągane w kraju:

Umowa o pracę w tym oddelegowanie do pracy za granicą. Kontrakt (w tym kontrakt menadżerski). Pracownicy mianowani lub powołani (w administracji państwowej i innej o charakterze państwowym). Powołanie na stanowisko prezesa, vice prezesa, członka zarządu spółek kapitałowych, członka rady nadzorczej spółek kapitałowych. Pełnienie funkcji kadencyjnych…

– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z okresu ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, nie starsze niż 1 m-c.
– zaświadczenie z ZUS o wysokości średnio-miesięcznego świadczenia wypłacanego przez instytucję w przypadku, gdy klient otrzymywał zasiłek lub świadczenie wypłacane przez ZUS w okresie objętym zaświadczeniem (12 miesięcy lub okres odpowiadający okresowi zatrudnienia, jeżeli zatrudnienie trwa krócej niż 12 miesięcy).
– aktualna umowa o pracę/kontrakt lub aneks do umowy o pracę lub dokument potwierdzający zmianę jeżeli w okresie objętym zaświadczeniem nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia np. pracodawcy, wysokości wynagrodzenia, pracodawcy w ramach tej samej grupy kapitałowej, zmiana formy zatrudnienia lub w związku z powrotem z urlopu wychowawczego oraz w przypadku umowy o pracę na czas określony.
– poprzednia umowa o pracę/ kontrakt z aktualnym pracodawcą w przypadku gdy aktualna umowa o pracę zawarta jest na czas określony i potwierdzana jest kontynuacja zatrudnienia u tego samego pracodawcy.
– świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia jeżeli zatrudnienie u obecnego pracodawcy jest krótsze niż 6 miesięcy i potwierdzany jest warunek 12 miesięcy stażu pracy.
– historia wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy za okres 6 miesięcy, w tym pełen wyciąg z ROR za ostatni miesiąc.

Emerytura/świadczenie przedemerytalne …

– decyzja o przyznaniu emerytury/świadczenie przedemerytalnego lub
– decyzja o ostatniej waloryzacji emerytury/świadczenia przedemerytalnego (jeżeli od przyznania świadczenia nastąpiła waloryzacja) lub
– oryginał ostatniego odcinka przekazu emerytury z ZUS / KRUS / innej instytucji wypłacającej świadczenie lub
– zaświadczenie o aktualnej wysokości świadczenia z ZUS/ KRUS/ innej instytucji wypłacającej świadczenie lub
– historia rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (rachunku na który wpływa świadczenie) wraz z legitymacją emeryta.

Renta na czas nieokreślony …

– decyzja o przyznaniu renty na czas nieokreślony z ZUS/KRUS/innej instytucji wypłacającej świadczenie. Wymagana zawsze w celu potwierdzenia czy świadczenie jest na czas nieokreślony oraz
– oryginał ostatniego odcinka przekazu renty ZUS/KRUS / innej instytucji wypłacającej świadczenie lub
– decyzja o ostatniej waloryzacji renty (jeżeli od przyznania świadczenia miała miejsce waloryzacja) lub
– zaświadczenie o wysokości świadczenia z ZUS /KRUS / innej instytucji wypłacającej świadczenie lub
– historia rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (rachunku na który wpływa świadczenie) wraz z legitymacją rencisty.

Marynarze (zatrudnieni u armatora krajowego lub zagranicznego) …

– umowy o pracę/kontrakty zawarte z armatorami – za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt.
– wpływy wynagrodzenia na rachunek bankowy za okres 12 miesięcy, w tym pełen wyciąg z ROR za ostatni miesiąc.
– książeczka żeglarska.

Rolnicy nie prowadzący działalności w tzw. „działach specjalnych produkcji rolnej”: …

– zaświadczenie z Urzędu Gminy/ Urzędu Miasta o osiąganym dochodzie z prowadzonego gospodarstwa rolnego za okres 12 m-cy lub
– zaświadczenie z Urzędu Gminy/ Urzędu Miasta o liczbie hektarów przeliczeniowych (nie starsze niż 1 miesiąc).
– zaświadczenie z Urzędu Gminy/ Urzędu Miasta o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu podatku (nie starsze niż 1 miesiąc).
– zaświadczenie z KRUS lub ZUS (jeśli nie podlega KRUS) o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (nie starsze niż 1 miesiąc).
– oświadczenie wnioskodawcy dotyczące dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej (tu banki zwykle stosują swoje formularze do wypełnienia).
– umowa dzierżawy (jeżeli dochód uzyskiwany jest z obszarów dzierżawionych – komuś),


 W przypadku osiągania dochodu z dotacji unijnych:

– decyzja o przyznaniu i wysokości płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego do gruntów rolnych z tytułów: jednolitej płatności obszarowej, uzupełniającej płatności obszarowej, pomocy finansowej z tytułu wsparcia gospodarowania na obszarach górskich i in. obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z ostatnich 2 lat (z roku bieżącego i ubiegłego albo z roku ubiegłego i poprzedzającego rok ubiegły) albo
– wyciąg z rachunku/historia rachunku/inny dokument bankowy potwierdzający wpływ przyznanej płatności na rachunek bankowy zawierający informację o decyzji – jeżeli brakuje decyzji w formie papierowej


W przypadku osiągania dochodu z działalności agroturystycznej:

– zaświadczenie z urzędu gminy o zgłoszeniu obiektu, w którym będzie prowadzona działalność agroturystyczna, do ewidencji obiektów hotelarskich.
– uproszczona ewidencja sprzedaży albo potwierdzone deklaracje VAT złożone w urzędzie skarbowym (w przypadku płatników podatku VAT) albo zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości sprzedaży – za ostatnie 12 m-cy.

Rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej: …

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z zobowiązaniami podatkowymi (nie starsze niż 1 m-c).
– zaświadczenie z KRUS lub ZUS (jeśli nie podlega KRUS) o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (nie starsze niż 1 m-c).
– oświadczenie wnioskodawcy dotyczące dochodów z tytułu działalności rolniczej (tu banki zwykle stosują swoje formularze do wypełnienia).
– PIT-36/PIT-36L potwierdzony pieczęcią przez urząd skarbowy lub urzędowym poświadczeniem odbioru (gdy PIT złożono w formie elektronicznej). W przypadku braku potwierdzenia deklaracji podatkowej, należy uzyskać zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu. Deklaracja/zaświadczenie musi dotyczyć roku ubiegłego lub roku poprzedzającego rok ubiegły (gdy deklaracja nie została jeszcze złożona za rok ubiegły). Deklaracja/zaświadczenie musi obejmować minimum 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Najem/oddanie w dzierżawę nieruchomości (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej): …

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z zobowiązaniami podatkowymi (nie starsze niż 1 m-c). Zamiast zaświadczenia akceptowane są wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające dokonywanie opłat podatku.
– dokumenty potwierdzające prawo własności wynajmowanych/oddanych w dzierżawę nieruchomości (akty notarialne, odpisy z KW).
– umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości obowiązujące w okresie ostatnich 12 miesięcy.
– historia rachunku bankowego lub wyciągi z potwierdzeniem wpływu dochodu za ostatnie 12 miesięcy w tym pełny wyciąg za ostatni miesiąc.
– deklaracja podatkowa PIT 36/ PIT 28.
– oświadczenie wnioskodawcy dotyczące dochodów z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości (tu banki zwykle stosują swoje formularze do wypełnienia).

Stałe dochody z umów zleceń, umów o dzieło (w tym umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich): …

– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 12 miesięcy, nie starsze niż 1 m-c albo
– dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody/przychody np.: umowy o dzieło/umowy zlecenia/umowa rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka wraz z rachunkami potwierdzającymi wypłatę wynagrodzenia (podpisane przez klienta i zleceniodawcę potwierdzające dochód osiągany w okresie ostatnich 12 miesięcy).

Dochody z tytułu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim: …

– oświadczenie wnioskodawcy dotyczące dochodów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich,
– decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na rok bieżący albo na rok poprzedni (jeżeli na dany rok decyzja nie została wydana),
– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z zobowiązaniami podatkowymi (nie starsze niż 1 m-c).

Dochody z tytułu dywidendy: …

– Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wypłaty dywidendy wraz z potwierdzeniem faktu pozostawania udziałowcem lub akcjonariuszem spółki na tzw. dzień dywidendy potwierdzająca uzyskiwane dochody za okres ostatnich pełnych 3 lat kalendarzowych.
– aktualny odpis z KRS potwierdzający fakt pozostawania udziałowcem spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej).
– historia rachunku bankowego lub wyciągi z potwierdzeniem wpływu w miesiącach, w których nastąpiła wypłata dywidendy (dotyczy ostatnich pełnych 3 lat kalendarzowych), oraz pełen wyciąg za ostatni miesiąc.

Działalność gospodarcza: …

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z zobowiązaniami podatkowymi (nie starsze niż 1 miesiąc). W przypadku spółki osobowej lub cywilnej zaświadczenie dodatkowo wystawione na NIP spółki.
– zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (nie starsze niż 1 miesiąc).
– oświadczenie wnioskodawcy dotyczące dochodów z tytułu działalności gospodarczej (tu banki zwykle stosują swoje formularze do wypełnienia).
– umowa spółki wraz z późniejszymi aneksami (jeśli dotyczy). W przypadku podmiotów gospodarczych prowadzonych w formie spółki cywilnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej.


książka przychodów i rozchodów lub pełna księgowość:

– PIT-36/PIT-36L potwierdzony przez urząd skarbowy lub kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem, albo PIT-36/PIT-36L złożony w formie elektronicznej potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru – za rok ubiegły lub rok poprzedzający rok ubiegły gdy deklaracja za rok ubiegły nie została jeszcze złożona, obejmująca minimum 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku działalności sezonowej banki proszą zazwyczaj o PIT 36/36L za 2 ostatnie okresy roczne.
– KPiR za ostatni miesiąc i podsumowanie miesięcy – za okres bieżący jeżeli w roku bieżącym działalność prowadzona jest dłużej niż 4 miesiące lub za rok ubiegły jeżeli deklaracja podatkowa za rok ubiegły nie została jeszcze złożona – z podpisem osoby prowadzącej działalność.
albo bilans oraz rachunek zysków i strat z podpisem osoby prowadzącej działalność – działalność w formie pełnej księgowości.
– pełna historia rachunku bankowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej za okres ostatnich 3 miesięcy (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza i nie ma możliwości przedstawienia pełnej historii rachunku bankowego można przedstawić zaświadczenie z banku o średniomiesięcznych obrotach, wysokości salda na rachunku, wysokości oraz terminowości obsługi zobowiązań kredytowych, informacji w zakresie braku występowania tytułów egzekucyjnych).
– ewidencja środków trwałych wraz z informacjami o nazwie i rodzaju środków trwałych w odniesieniu do którego zastosowano jednorazową amortyzację oraz łączny koszt jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych w przypadku gdy dokonano amortyzacji jednorazowej.
– deklaracja podatkowa PIT-28 za rok ubiegły jeżeli roku ubiegłym klient prowadził ewidencję w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
– decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na rok ubiegły jeżeli roku ubiegłym rozliczano działalność w formie karty podatkowej.


ryczałt ewidencjonowany:

– PIT 28 potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy albo złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru za rok ubiegły lub 2 ostatnie okresy roczne w przypadku skorzystania z możliwości ustalenia dla działalności sezonowej.
– ewidencja przychodów za okres bieżący, jeżeli w bieżącym okresie działalność prowadzona jest dłużej niż 4 miesiące albo za rok ubiegły, jeżeli okres bieżący jest krótszy niż 4 miesiące.
– pełna historia rachunku bankowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej za okres ostatnich 3 miesięcy (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza i nie ma możliwości przedstawienia pełnej historii rachunku bankowego można przedstawić zaświadczenie z banku o średniomiesięcznych obrotach, wysokości salda na rachunku, wysokości oraz terminowości obsługi zobowiązań kredytowych, informacji w zakresie braku występowania tytułów egzekucyjnych).
– jeżeli w roku ubiegłym ewidencja działalności gospodarczej była prowadzona w formie KPiR lub pełnej księgowości, należy właściwe dokumenty dotyczące tych form rozliczania jak wskazano wcześniej w części odnoszącej się do KPiR i pełnej księgowości.
– jeżeli w roku ubiegłym działalność prowadzona była w formie karty podatkowej, należy dostarczyć decyzję urzędu skarbowego ustalającą miesięczną wysokość podatku.


karta podatkowa:

– decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na bieżący rok albo rok ubiegły, jeżeli decyzja na rok bieżący nie została wydana albo 2 ostatnie okresy roczne, w przypadku skorzystania z możliwości ustalania dochodu dla działalności sezonowej.
– pełna historia rachunku bankowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej za okres ostatnich 3 miesięcy.

Wnioskodawcy nie posiadający obywatelstwa polskiego pracujący w Polsce: …
/składane dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego/

– zezwolenie na pracę w Polsce (jeżeli jest wymagane).
– karta pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
– zagraniczny raport kredytowy z kraju, którego klient jest obywatelem (raport ważny jest zwykle 60 dni kalendarzowych na dzień złożenia wniosku). Raport wymagany jeżeli jest możliwy do uzyskania; albo opinia z banków, w których klient korzysta z transakcji kredytowych (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego); albo oświadczenie wnioskodawcy o braku zagranicznego rachunku bankowego i nie korzysta z żadnych transakcji kredytowych za granicą.
– wyciąg z rachunków bankowych zagranicznych za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (jeśli nie posiada za granicą rachunków bankowych to oświadczenie o braku zagranicznego rachunku bankowego).
– pozostałe dokumenty analogiczne jak w przypadkach wyżej wymienionych zależnych od źródła dochodu.

Dochody osiągane z tytułu pracy w związku z oddelegowaniem za granicę: …

– umowa o pracę lub historia rachunku bankowego lub wyciągi z rachunku bankowego lub paski płacowe (dokument wystawiony przez pracodawcę zawierający szczegółowe informacje o wynagrodzeniu/dochodzie) za okres ostatnich 3 miesięcy (potwierdzające wpływy wynagrodzenia) oraz
– porozumienie z pracodawcą o oddelegowaniu do pracy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz
– zaświadczenie o dochodach albo inne aktualne dokumenty poświadczone przez pracodawcę zawierające informacje zbliżone do informacji na zaświadczeniu o dochodach (w tym koniecznie informacje o średniomiesięcznym dochodzie netto). Dokument powinien zawierać pieczątkę pracodawcy i podpis. W przypadku braku pieczątek pracodawcy wymagane jest aby przedłożone zaświadczenie zawierało dane pracodawcy zatrudniającego wnioskodawcę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczenia pozwalający na identyfikację tej osoby oraz
– przy zatrudnieniu na czas określony dokumenty podobne jak w przypadku analogicznej umowy w Polsce (patrz wyżej).

Wnioskodawcy posiadający obywatelstwo polskie zamieszkujący lub zatrudnieni za granicą: …
/składane dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego/

– zagraniczny raport kredytowy z kraju, w którym klient zamieszkuje lub jest zatrudniony. Taki raport jest ważny 60 dni kalendarzowych na dzień złożenia wniosku. Albo
– opinia z banków, w których klient korzysta z transakcji kredytowych /opinia ważna 60 dni kalendarzowych na dzień złożenia wniosku/ (jeżeli nie jest możliwe przedstawienie raportu kredytowego) albo
– wyciąg z rachunków bankowych zagranicznych za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (jeśli nie posiada za granicą rachunków bankowych to oświadczenie o braku zagranicznego rachunku bankowego).
– zezwolenie na pracę w danym kraju – o ile na pracę w danym kraju konieczne jest dodatkowe pozwolenie na pracę.
– pozostałe dokumenty analogiczne jak w przypadkach wyżej wymienionych zależnych od źródła dochodu.

Emerytura zagraniczna …

– decyzja przyznania emerytury lub
– decyzja o ostatniej aktualizacji wysokości emerytury.
– deklaracja podatkowa PIT 36 (gdy świadczenie emerytury nie jest przekazywane na ROR).
– historia rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (rachunku na który wpływa świadczenie).

Renta na czas nieokreślony zagraniczna …

– decyzja o przyznaniu renty (wymagana zawsze, w celu potwierdzenia czy świadczenie przyznano na czas nieokreślony) oraz
– decyzja o ostatniej aktualizacji wysokości renty lub
– deklaracja podatkowa PIT 36 (jeżeli świadczenie nie jest przekazywane na rachunek bankowy) lub
– historia rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (rachunku na który wpływa świadczenie).